Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείας

Uncategorized

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 το δημοτικό
συμβούλιο του δήμου Ηράκλειας, στις 19:30 το απόγευμα, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος της Ηράκλειας, με 34 θέματα στην ημερήσια
διάταξη τα οποία έχουν ως εξής:

1. Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης στον
Κ.Α 00.6421 – Έγκριση μετακίνησης
εκτός έδρας Δημοτικών Συμβούλων.
2. Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης στον
Κ.Α 00.6735 – Κατανομή
επιχορήγησης σε αθλητικούς συλλόγους.
3. Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης στον
Κ.Α 00.6736 – Κατανομή
επιχορήγησης σε πολιτιστικούς συλλόγους.
4. Έγκριση βεβαιώσεων της Επιτροπής Επίβλεψης και
Παραλαβής Εργασιών.
5. Έγκριση βεβαιώσεων της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης
Εργασιών Επισκευής και
Συντήρησης Οχημάτων.
6. Έγκριση της υπ΄αρ. 84/2018 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Η που
αφορά στη νέα τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
7. Έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης
προμήθειας ειδών καθαριότητας και
υγιεινής του Δήμου Ηράκλειας 2017-2018.
8. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου
Ηράκλειας 2ου τριμήνου 2018.
9. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 303/2018 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου Ηράκλειας που
αφορά στην εκμίσθωση των υπ΄αρ. 19 και 22 καταστημάτων
της λαϊκής αγοράς της
Ηράκλειας.
10. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 305/2018 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου Ηράκλειας που
αφορά στην εκμίσθωση του υπ΄αρ. 18 καταστήματος της
λαϊκής αγοράς της Ηράκλειας.
11. Έγκριση της υπ΄αρ. 91/2018 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Π.Η που
αφορά στον απολογισμό του ΦΟ.Π.Η έτους 2017.
ΔΥ/ΠΔΣ.1
Ημερ.Ισχύος:28/05/08
Σελίδα 2 από 2
12. Έγκριση της υπ΄αρ. 81/2018 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Π.Η που
αφορά στην ανάκληση της υπ΄αρ. 31/2018 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα
την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του ΦΟ.Π.Η – Ανάκληση της
υπ΄αρ. 99/2018 σχετικής
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας.
13. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη θεώρηση
επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου.
14. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο
«Δημιουργική Επανάχρηση του Δημοτικού
Σχολείου Χρυσοχωράφων» με κωδικό ΟΠΣ 5022195 ΣΤΟ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014-2020».
15. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Αναμόρφωση 12η
του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2018.
16. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ) του Δήμου Ηράκλειας.
17. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το
έτος 2019.
18. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για το
έτος 2019.
19. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των ανταλλακτικών
και των εργασιών επισκευής
οχημάτων του Δήμου για το έτος 2019.
20. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών
Μίσθωσης, Εκμίσθωσης και Εκποίησης
Κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος
2019.
21. Συγκρότηση Επιτροπής για την εκτίμηση της αξίας
των προς εκποίηση ή εκμίσθωση
ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος
2019.
22. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τοπική
Κοινότητα Σκοτούσσας,
προϋπολογισμού 2.314,84€.
23. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στη Δημοτική
Κοινότητα Ηράκλειας,
προϋπολογισμού 2.314,84€.
24. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τοπική
Κοινότητα Χρυσοχωράφων,
προϋπολογισμού 48,36€.
25. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τοπική
Κοινότητα Τριάδας,
προϋπολογισμού 1.157,42€.
26. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τοπική
Κοινότητα Λιβαδοχωρίου,
προϋπολογισμού 3.423,90€.
27. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τοπική
Κοινότητα Χρυσοχωράφων,
προϋπολογισμού 1.157,42€.
28. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τοπική
Κοινότητα Χειμάρρου,
προϋπολογισμού 773,81€.
29. Ανάκληση της υπ΄αρ. 301/2018 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά στην
κατάργηση θέσεων της λαϊκής αγοράς στη Δημοτική
Κοινότητα Ηράκλειας και στη
δημιουργία νέων.
30. Υλοτόμηση ή μη δέντρων που φύονται στον αύλειο
χώρο του Λυκείου στη Δημοτική
Κοινότητα Ηράκλειας.
31. Έγκριση του Πρακτικού Κλήρωσης Επιτροπών Παραλαβής
των έργων του Δήμου
Ηράκλειας «Συντηρήσεις – Διαμορφώσεις Γηπέδων» και
«Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων».
32. Αποξήλωση του συντριβανιού της κεντρικής πλατείας
Μελενικιτσίου, λόγω παλαιότητάς του
και μη λειτουργίας του.
33. Καθορισμός τέλους χρήσης για τον κοινόχρηστο χώρο
των περιπτέρων.
34. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 675,00 τ.μ από
το με αριθμό 655α
αγροτεμάχιο
χαρακτηρισμένο ως «βοσκή κοινό» της συμπληρωματικής
διανομής έτους 1959 του
αγροκτήματος της Τ.Κ Καλοκάστρου για την εγκατάσταση
σταθμού κινητής τηλεφωνίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 του Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α΄133/19-07-2018).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Νικόλαος Γκόγκας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.