Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος: «O ιός δεν μεταδίδεται με την Θεία Κοινωνία»

Uncategorized

Εγκύκλιο αναφορικά με μέτρα προφύλαξης που πρέπει να
τηρούν οι πιστοί  στο πλαίσιο προφύλαξης από τον κορωνοϊό εξέδωσε η
Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος καλεί το ποίμνιο να
πειθαρχεί με τις υποδείξεις των αρχών και καθησυχάζει:


«Επειδή πολλοί από τους χριστιανούς μας ρωτούν για το
εάν ο ιός μεταδίδεται με την Θεία Κοινωνία, διαβεβαιώ υπεύθυνα κάθε πιστό ότι
μέχρι τώρα στην ιστορία της Εκκλησίας μας ουδέποτε είχαμε κάποιο κρούσμα
μεταδόσεως επιδημικής ασθενείας διά της Θείας Μεταλήψεως.  Ωστόσο, η Ιερά
Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας κατανοεί τους δισταγμούς και τις ανασφάλειες κάποιων
ανθρώπων, οι οποίοι αποφεύγουν να λάβουν τη Θεία Κοινωνία φοβούμενοι την δι᾽
αυτής μετάδοση του ιού» αναφέρει ο Μακαριώτατος και προσθέτει: » Όσοι απέχουν
από την Θεία Κοινωνία για το διάστημα αυτό της κρίσεως, σίγουρα δεν είναι
αδιάφοροι ή πολέμιοι της πίστεως και της Εκκλησίας. Αντιλαμβανόμαστε την αγωνία
τους και δεν επιθυμούμε σε καμμία περίπτωση να γεμίσουν με ενοχές την συνείδησή
τους».
«Για το λόγο αυτό προτρέπουμε τους πιστούς μας, κατά
το κρίσιμο αυτό διάστημα, να μην μετέχουν σε καμμία εκδήλωση η οποία
συγκεντρώνει πολύ κόσμο συμπεριλαμβανομένου και του εκκλησιασμού. Το μέτρο αυτό
εξασφαλίζει ασφάλεια και προστασία για όλη την κοινωνία»
Απευθυνόμενος επίσης, στους ιερείς και στα Συμβούλια
των μεγάλων ενοριών που συγκεντρώνουν περισσότερους από 500 πιστούς κατά τις
Ιερές Ακολουθίες, τους προτρέπει «να μην διστάσουν να κλείσουν τους Ναούς τους.
Από την πλευρά της Αρχιεπισκοπής δεν θα υπάρχει καμμία δυσαρέσκεια ή επιτίμηση.
Αυτή είναι η οδηγία της Αυστραλιανής Κυβερνήσεως και παρακαλώ τους
Θεοφιλεστάτους Επισκόπους και τους ιερείς να την σεβαστούν με απόλυτη
ιερότητα.»
«Μεταξύ των άλλων παρακαλώ τους κληρικούς μας να μη
δίδουν το χέρι τους να το ασπάζονται οι πιστοί ακόμη και όταν μοιράζουν το
αντίδωρο» υπογραμμίζει.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
Τιμιώτατοι Ἀδελφοί συνεπίσκοποι καί ἀγαπητά μου
παιδιά,
Δεδομένης τῆς παγκοσμίου ἀνησυχίας, τοῦ φόβου καί τοῦ πανικοῦ πού ἐπικρατεῖ σέ ὅλη
τήν ἀνθρωπότητα ἐξ αἰτίας τοῦ ἰοῦ Covid-19 (κορωνοϊοῦ) ἀλλά καί τῶν κρουσμάτων
πού παρουσιάστηκαν στήν Αὐστραλία πρόσφατα, λαμβάνοντας δέ ὑπ᾽ ὄψιν καί τό ἐμπνευσμένο
Ἀνακοινωθέν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Παριαρχείου περί
τοῦ θέματος καθώς καί τίς ὁδηγίες τῆς Αὐστραλιανῆς Πολιτείας, σᾶς προτρέπω
πατρικῶς νά ἐναρμονιστεῖτε μέ τίς παρακάτω ὁδηγίες:
Ἐπειδή πολλοί ἀπό τούς χριστιανούς μας ρωτοῦν γιά τό ἐάν
ὁ ἰός μεταδίδεται μέ τήν Θεία Κοινωνία, διαβεβαιῶ ὑπεύθυνα κάθε πιστό ὅτι μέχρι
τώρα στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας οὐδέποτε εἴχαμε κάποιο κροῦσμα μεταδόσεως ἐπιδημικῆς
ἀσθενείας διά τῆς Θείας Μεταλήψεως.
Ὠστόσο, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας κατανοεῖ τούς δισταγμούς καί τίς ἀνασφάλειες
κάποιων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἀποφεύγουν νά λάβουν τή Θεία Κοινωνία φοβούμενοι
τήν δι᾽ αὐτῆς μετάδοση τοῦ ἰοῦ. Ὅσοι ἀπέχουν ἀπό τήν Θεία Κοινωνία γιά τό
διάστημα αὐτό τῆς κρίσεως, σίγουρα δέν εἶναι ἀδιάφοροι ἤ πολέμιοι τῆς πίστεως
καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἀντιλαμβανόμαστε τήν ἀγωνία τους καί δέν ἐπιθυμοῦμε σέ
καμμία περίπτωση νά γεμίσουν μέ ἐνοχές τήν συνείδησή τους. Ἐξάλλου, ἡ
πνευματική ζωή εἶναι ἐλεύθερη καί ἄνετη, ὁδηγεῖ δέ στήν ἐσωτερική χαρά καί στήν
εἰρήνη τῆς ψυχῆς, μόνο ὅταν ἀπέχει ἀπό ψυχαναγκαστικές καί πιεστικές
καταστάσεις.
Αὐτό πού ἀξίζει ὅμως, νά σημειωθεῖ εἶναι ὅτι ἡ μετάδοση τοῦ ἰοῦ πραγματοποιεῖται
ἀπό τήν φυσική ἐπικοινωνία καί ἐπαφή, σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν. Ἑπομένως,
ὅταν κάποιος βρεθεῖ στήν Ἐκκλησία ἀκόμη καί ἄν δέν λάβει τή Θεία Μετάληψη
κινδυνεύει σοβαρά νά μολυνθεῖ ὁ ἴδιος καί παράλληλα νά μεταδώσει τόν ἰό στό
συγγενικό του περιβάλλον καί σέ ἄλλους συνανθρώπους του.
Γιά τό λόγο αὐτό προτρέπουμε τούς πιστούς μας, κατά τό κρίσιμο αὐτό διάστημα,
νά μήν μετέχουν σέ καμμία ἐκδήλωση ἡ ὁποία συγκεντρώνει πολύ κόσμο
συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ ἐκκλησιασμοῦ. Τό μέτρο αὐτό ἐξασφαλίζει ἀσφάλεια
καί προστασία γιά ὅλη τήν κοινωνία. Ἡ συγκεκριμένη ὁδηγία ἀπευθύνεται σέ ὅλους,
μικρούς καί μεγάλους, ἀλλά κυρίως στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν
σημαντικό ποσοστό τοῦ ἐκκλησιάσματός μας.
Ἀπευθυνόμενος στούς ἱερεῖς καί στά Συμβούλια τῶν μεγάλων ἐνοριῶν πού
συγκεντρώνουν περισσότερους ἀπό 500 πιστούς κατά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες, τούς
προτρέπω νά μήν διστάσουν νά κλείσουν τούς Ναούς τους. Ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
δέν θά ὑπάρχει καμμία δυσαρέσκεια ἤ ἐπιτίμηση. Αὐτή εἶναι ἡ ὁδηγία τῆς Αὐστραλιανῆς
Κυβερνήσεως καί παρακαλῶ τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους καί τούς ἱερεῖς νά τήν
σεβαστοῦν μέ ἀπόλυτη ἱερότητα.
Μεταξύ τῶν ἄλλων παρακαλῶ τούς κληρικούς μας νά μή δίδουν τό χέρι τους νά τό ἀσπάζονται
οἱ πιστοί ἀκόμη καί ὅταν μοιράζουν τό ἀντίδωρο. Ἄν κάποιος φορέας τοῦ ἰοῦ ἀσπαστεῖ
τό χέρι τοῦ ἱερέως καί μετά ἀκολουθήσουν ἄλλοι πιστοί πού θά κάνουν τό ἴδιο,
τότε τό χέρι αὐτό θά γίνει ἑστία μολύνσεως καί μεταδόσεως τοῦ ἰοῦ καί ἀντί γιά
εὐλογία θά προσφέρει θλίψη καί στεναχωρία. Τό μέτρο αὐτό δέν ἀφορά μόνο στήν
προστασία τοῦ ἱερέως ἀλλά περισσότερο στήν προστασία τῶν πιστῶν. Ἐπί τοῦ
θέματος, λάβαμε τίς συμβουλές εἰδικῶν ἰατρῶν οἱ ὁποῖοι μᾶς προέτρεψαν νά μήν ἀφήνουμε
τό ἀντίδωρο στό παγκάρι γιά νά τό λαμβάνει ὁ καθένας ἀπό μόνος του. Τά πολλά
χέρια πού θά πιάσουν τό ἀντίδωρο δέν διασφαλίζουν συνθῆκες ὑγιεινῆς. Γι᾽ αὐτό
κατά τούς εἰδικούς, ἐπειδή περισσότερο ἀσφαλές εἶναι νά δίδεται τό ἀντίδωρο ἀπό
ἕνα πρόσωπο, παρακαλοῦμε τούς ἱερεῖς νά ἀναλάβουν τήν εὐθύνη αὐτή ἀλλά ὅπως ἤδη
διευκρινίστηκε, δίχως τόν ἀσπασμό τοῦ χεριοῦ.
Μέσα στό ἴδιο πνεῦμα προτρέπω καί παρακαλῶ τούς πιστούς νά περιοριστεῖ ὁ ἀριθμός
τῶν μετεχόντων σέ Μυστήρια καί κηδείες. Ὅλες οἱ τελετές νά γίνονται σέ στενό οἰκογενειακό
περιβάλλον. Ὅσον ἀφορᾶ δέ στίς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, θά ἐκδοθεῖ
συγκεκριμένη ὁδηγία μερικές ἡμέρες πρίν, ἀνάλογα μέ τά δεδομένα πού θά ἔχουμε
τότε.
Παράλληλα ἐνημερώνω τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι, ἀπό σήμερα μέχρι καί τήν
3η Ἀπριλίου, τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, τόσο στό Σύδνεϋ ὅσο
καί στίς κατά τόπους Ἀρχιεπισκοπικές Περιφέρειες θά λειτουργοῦν ἀπό τίς 10.00
π.μ. ἕως καί τίς 12.00 μ.μ., προκειμένου νά παρέχονται μόνο οἱ ἀπαραίτητες
διευκολύνσεις τῶν πιστῶν. Ἐπίσης, τά μαθήματα τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς τοῦ Ἁγίου
Ἀνδρέου θά γίνονται μέχρι τότε διαδικτυακά. Οἱ φοιτητές μας ἐνθαρρύνθηκαν νά ἐπιστρέψουν
στίς οἰκεῖες τους.
Ἀγαπητά μου παιδιά ἐν Χριστῷ,
Ὅταν παραθεωροῦμε τούς κινδύνους πού προκύπτουν ἀπό μία τέτοια ἐπιδημική ἀσθένια
γιά τή δημόσια ὑγεία εἴτε μέ τήν ἀδιαφορία μας εἴτε βασιζόμενοι στό ὄνομα ὁποιασδήποτε
θρησκευτικῆς πεποιθήσεως ἁμαρτάνουμε θανάσιμα. Ὁ Θεός δέν δοκιμάζεται καί δέν ἐμπαίζεται.
Γι᾽ αὐτό παρακαλῶ θερμῶς τόν εὐαγῆ κλῆρο καί τό φιλόχριστο λαό μας νά σταθοῦν
στό ὕψος τῶν περιστάσεων, ἀφενός μέν χωρίς φόβο καί πανικό, ἀφετέρου δέ μέ ὑπευθυνότητα
καί ἐκκλησιαστική σοβαρότητα.
Μέσα στό ἴδιο πνεῦμα εὐθύνης καί ἀγάπης πρός τό ποίμνιό μας, παρακαλῶ νά μή συγκρίνετε
καταστάσεις καί μέτρα ἄλλων κατά τόπους Μητροπόλεων μέ τήν τοπική μας Ἐκκλησία.
Στήν Εὐρώπη γιά παράδειγμα 3 Μητροπόλεις ἐπίσημα ἀνέστειλαν τήν λειτουργία τῶν Ἱερῶν
Ναῶν τους. Τό μέτρο αὐτό ὅμως προῆλθε ὡς ἀποτέλεσμα τῶν ρυθμήσεων καί τῶν
μέτρων τῆς Πολιτείας πού δέν ἀφοροῦσαν μόνο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀλλά καί
στούς ναούς τῶν ἄλλων χριστιανικῶν δογμάτων καί θρησκειῶν. Προτρέπω τόν κλῆρο
καί τόν φιλόχριστο λαό μας νά ἔχουν ἐμπιστοσύνη στίς κρατικές Ἀρχές καί στήν
τοπική μας Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας ἡ ἄποψη ἐκφράζεται διά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί
διά τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
Ἡ συμβουλή τῶν ἐπιστημόνων εἶναι ὅτι μποροῦμε νά βοηθήσουμε τήν Αὐστραλία νά
καταστείλει τήν ραγδαία ἐξέλιξη τοῦ κορωνοϊοῦ ἐάν δράσουμε ἄμεσα καί σύντομα. Ἐπευλογοῦμε
πατρικῶς ὅλους ὅσοι ἐργάζονται ἐντατικά γιά τήν ἀνακάλυψη τῆς θεραπείας ἤ
φροντίζουν αὐτούς πού ἔχουν διαγνωσθεῖ μέ τόν ἰό, ἐνῶ ἐκφράζουμε ἐγκάρδια εὐχαριστία
καί σέ ὅλους ὅσοι ἀκολουθοῦν τίς ὁδηγίες τῶν ἀρχῶν, πού προσβλέπουν στό νά
περιοριστεῖ ἡ ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ.
Εἶμαι σίγουρος ὅτι ὅλοι μας θά ἐντείνουμε τίς προσευχές μας πρός τό Θεό καί
σύντομα ἡ δοκιμασία αὐτή, πού ταλανίζει τόν πλανήτη μας, θά ἀντιμετωπιστεῖ
θεραπευτικά. Παρακαλῶ τόν πιστό λαό μας νά εἶναι σίγουρος ὅτι σέ συνεργασία μέ
τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους μας, τούς κληρικούς καί τίς ἀρχές τοῦ τόπου
παρακολουθοῦμε ἐντατικά τίς ἐξελίξεις καί γιά ὁποιαδήποτε ἀλλαγή θά σᾶς ἐνημερώσουμε
ἐγκαίρως.
Εὐχαριστῶ καί συγχαίρω ὅλους σας γιά τήν κατανόηση καί τήν καλή συνεργασία, εὐχόμενος
καλό τό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Μέ πολλή ἀγάπη Χριστοῦ καί πατρικές εὐχές
Ἐν Σύδνεϋ, τῇ 15ῃ Μαρτίου 2020,
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπός σας
† Ὁ Αὐστραλίας ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *